logo
Hovedmeny


Vedtekter
Av Hall Skaara, 14. Januar 2008 07:42
Sist endret 31. Januar 2018 09:53
 
Vedtekter for Oslo BackgammonKlubb:


§ 1.
Klubbens navn er Oslo BackgammonKlubb (OBgK).

§ 2.
OBgKs formål er:

  • Å organisere backgammonaktiviteter i Oslo.
  • Å øke interessen for og fremme backgammonspillet i Oslo.
  • Å representere spillernes og regionens interesser i forhold til forbundet.

§ 3.
OBgK er en lokalforening av Norges Backgammonforbund og plikter å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter, herunder betale slik kontingent som NBgF fastsetter.

§ 4.
Om styrende organer

§ 4-1.
 Årsmøtet er OBgKs høyeste organ. Vedtak truffet av årsmøtet kan dog overprøves av lovlig fattede vedtak i NBgF. Styret og/eller en fjerdedel av medlemmene kan forlange avholdt ekstraordinært årsmøte ved behov.

Dagsorden for årsmøte:

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Styrets beretning
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Vedtektsendringer
8. Kontingentfastsettelse
9.1. Prisutdelinger for OBgK
9.2. Prisutdelinger for Osloserien
10. Valg

 §4-2.
Til dagsordens pkt 1. Stemmeberettiget på årsmøtet er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

§ 4-3.
Til dagsordens pkt 3. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år og varsles senest to uker i forveien.

§ 4-4.
Til dagsordens pkt 6 og 7. Vedtektsendringer fattes med simpelt flertall dersom de er varslet i innkallingen. Vedtektsendringer som følge av forslag som har kommet opp under årsmøtet krever kvalifisert flertall (2/3). Vedtak som berører tilknytning til NBgF (slik beskrevet under §3) krever også kvalifisert flertall, eller simpelt flertall på to etterfølgende årsmøter. NBgF skal varsles senest to uker før møter hvor vedtaksforslag om utmeldelse av NBgF skal behandles og gis mulighet til å sende representant som får talerett om denne saken under møtet.

§ 4-5.
Til dagsordens pkt 8. Kontingenten det her gjelder er den lokale klubbkontingenten som kommer i tillegg til den kontingent NBgF skal ha.

§ 4-6.
Til dagsordens pkt 10. Det velges et styre bestående av leder og nestleder som velges særskilt og inntil tre styremedlemmer. Leder og nestleder velges for 2 år av gangen i alternerende år.

§ 5.
OBgKs turneringer, unntatt Osloserien, avvikles med klokkepreferanse.

Klokkebruk i Osloserien reguleres av seriekomiten.

Turneringslederen for den enkelte turnering kan fravike bestemmelsen i 1. ledd. Slikt fravik kan klages inn for turneringskomit�en.

§ 6.
Dersom klubben skal skifte til nytt spillested for sine ukentlige klubbturneringer må styret innkalle til et medlemsmøte hvor møtet avgjør hvorvidt skifte skal finne sted.
Medlemsmøtet må varsles 2 uker i forveien.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND