logo
Ref x-ord gf 8.9.18. Sak 4: Landslaget
Av Sentralstyret , 18. August 2018 10:09.
Sist endret 1. September 2018 14:44
 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig i 2015 at sentralstyret fikk myndighet til å bestemme kriteriene for uttak av NBgF sitt landslag i backgammon. Det har også i flere år vært diskutert at uttakskriteriene for landslaget burde endres. I 2016 vedtok en at kriteriene skulle endres – noe som også har blitt oppretthold som vedtak i påfølgende generalforsamlinger.


Forslag til ny økonomimodell og uttakskriterier for landslaget 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig i 2015 at sentralstyret fikk myndighet til å bestemme kriteriene for uttak av landslag i backgammon. Det har også i flere år vært diskutert at uttakskriteriene for landslaget burde endres. I 2016 vedtok en at kriteriene skulle endres – noe som også har blitt oppretthold som vedtak i påfølgende generalforsamlinger.

På forespørsel fra leder Yvonne Pasali har Dagfinn Snarheim og Elias Kritikos sammen med nestleder Marianne Husum utarbeidet forslag til kriterier for landslaget. Formålet er at Norge skal kunne stille til internasjonale mesterskap med sterkest mulig lag. 

1: Visjon til landslaget skal være å representere Norge på en god måte og vise at Norge er blant Europas ledende backgammon nasjoner. 

En plass på landslaget bør være en gulrot eller et mål å strekke seg etter for de som legger ned masse tid og arbeid for å bli bedre spillere.

Vi anmoder om å nedsette en landslagskomité bestående av tre erfarne spillere. Landslags komitéen bør ha oversikt over det norske backgammon-miljøet, spillernes nivå og prestasjoner. For best mulig oversikt, etterstrebes det geografisk spredning av komitémedlemmene. Komitéen er pliktet til å samle informasjon om nivå og spillestyrke, for å kunne følge utviklingen i miljøet og velge ut spillere basert på objektive kriterier. Komitéen kan legge vekt på forhold som nasjonal rating, nasjonale og internasjonale prestasjoner, performance rating (PR), progresjon osv. PR-turneringer kan også være aktuelt, for å dokumentere nivået til enkeltspillere. Det er ingen hindring i at komitémedlemmene selv kan velges ut, om dette vil forsterke laget. Noe bruk av skjønn i utvelgelsen er ikke til å unngå. Spillestyrke i laget står sentralt. Det er en forutsetning at landslagsspillerne er registrerte NBgF-medlemmer som deltar med jevne mellomrom i nasjonale eller internasjonale turneringer.

Under forutsetning av at landslaget består av syv spillere (fem + to reserver), velger landslags komitéen ut fem landslagsspillere. Resterende to er mestermøtevinneren og norgesmesteren. En ønsker å belønne godt spill og gode prestasjoner i løpet av et kalenderår, og er av den oppfatning at eventuell EM- eller VM-deltakelse kan oppfordre og motivere spillere til å både spille mye og prøve å forbedre seg. I tillegg vil deltakelse i store mesterskap kunne gi mindre erfarne spillere motivasjonen til å bli enda bedre for å kunne måle seg opp mot de beste internasjonalt. Landslaget vil på denne måten ha noe utskifting, som vi mener er positivt.

Usportslig opptreden el. på landslaget eller i andre BG-sammenhenger kan medføre tap av plass på landslaget – for en kortere eller lengre periode. Et slik vedtak må gjøres av sentralstyret til NBgF. 

Økonomisk støtte avvikles:

Vi foreslår at landslagsspillerne selv står for utgiftene til reise, opphold og deltakelse. Sponsormidler er en potensiell og velkommen støtte, men i utgangspunktet står landslaget uten eget punkt i NBgF-budsjettet. Forbundet kan på et senere tidspunkt diskutere mulighetene for å innføre reisestøtte igjen i budsjettet.

Med vennlig hilsen 

Dagfinn Snarheim, Elias Kritikos og Marianne Husum

Alternativt forslag fra den nedsatte arbeidsgruppen:

1 a. Alt likt som foregående forslag; med unntak av:

Vi foreslår at vi premierer NM og mestermøtet-vinnerne med EM-tur (i første rekke med fly evt. også hotell). Disse pengene ser en for seg komme gjennom at en setter opp entry i mesterklassen i NM. Har de ikke anledning til å reise, fordeles denne premieringer på hele landslaget.

************

Alternativt forslag fra sentralstyret:

2: Alt likt som foregående forslag om komité, med annerledes uttak :

uttaket bør være Norgesmesteren + tre stykker fra selveMestermøtet. Det trenger ikke være vinner eller finalist, kun velges blant de 16 som har kommet dit. Hvis en ser på tidligere Mestermøter, er der sannsynligvis like gode kandidater der som for eksempel en landslags komité ville plukket ut allikevel. De 3 siste plukkes av komitéen som nevnt over.

Økonomi: de kr. 40,- er nå innarbeidet og opprettholdes. Det blir verre å gjeninnføre det hvis ikke den nye modellen fungerer. Støtten på ca 3500,- til hver er tross alt litt mer enn 0,- i støtte. Den andre grunnen er at der er vedtatt på GF i 2016 at sentralstyrets nye modell skulle være nesten slik.

Oppstart av ny landslagsmodell / evt. overgangsregler

Forslag 1:
En går rett over til nytt system i 2019 slik at en allerede fra neste år kan ha et sterkest mulig lag.

Forslag 2:
Fire spillere tas ut etter dagens modell istedenfor seks i 2019. Det har i flere år vært vedtatt at en skal forandre modell til landslaget, og det kommer ikke som noen stor overraskelse at det blir endringer. Ved å velge overgangsregler oppfyller vi et vedtak i tidligere generalforsamling om å forandre på dagens modell. Samtidig tar man hensyn til et behov for forutberegnelighet ved at endringene ikke er så store allerede i 2019. Ny modell i sin helhet starter i 2020.

Forslag 3:
Landslags kriterier for 2019 er satt, det er det samme som foregående år, siden man tar 40 NOK pr deltager pr mester turnering, hvor 10 NOK går til reisestøtte. Kriteriene er de 3 beste i hver sone, tar en ikke plassen får neste person sjansen etc til 6 plasser er fylt opp, så velger forbundet den 7de.

Forslag 4:

Begge finalistene i foregående NM og begge finalistene fra foregående Mestermøtet blir tilbudt Landslagsplass. Da har vi 2 + 2 = 4 spillere klare. 3 plasser tas ut av Sentralstyret. Vi får totalt 4 + 3 = 7 Landslagsspillere.

Ellers :

En ønsker å vektlegge forutberegnelighet fullt ut, og ønsker ingen endringer før 2020. 

Valg av landslags komité:


Forslag 1: Sentralstyret får fullmakt til å utpeke en landslagskomité

Forslag 2: Landsrådet får fullmakt til å utpeke en landslagskomité

Forslag 3: Generalforsamlingen velger en landslagskomité

_______________________________

 

 nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND